Výroční zpráva 2017

Můžete se seznámit s Výroční zprávou Portimo za rok 2017.

více informací zde ...

Unikátní projekt Rané péče

Nadační fond AVAST

více informací zde ...

AUTO PRO PORTIMO

Dar Auto Holubka CZ s.r.o.

více informací zde ...

GIVT.cz

Podpořte Portimo při nákupu přes internet!

více informací zde ...

DMS PORTIMO

Podpořte nás dárcovskou SMS!

více informací zde ...

NEZISKOVKA ROKU 2016

Portimo získalo titul

více informací zde ...

Cena pro výroční zprávu

Výroční zpráva Portimo 2015 získala 2. místo v Ceně Fóra dárců

více informací zde ...

SBÍREJ TONER

Další možnost podpory pro Portimo

více informací zde ...

 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo

EZOP – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

veřejný závazek

Poslání

Nepříznivá životní situace
Okruh osob
Cíle služby
Zásady služby
Kapacita služby
Provozní doba

 

Poslání

EZOP - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Novém Městě na Moravě poskytuje zázemí dětem a mládeži ve věku 6 - 26 let, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženy. Nízkoprahový klub je bezpečným místem pro trávení volného času, zábavu, podporu a odbornou pomoc. Streetwork umožňuje kontakt, podporu a odbornou pomoc v přirozeném prostředí cílové skupiny.  

 

Nepříznivou životní situací rozumíme:

 • experimentování s návykovými látkami (alkohol, cigarety, marihuana či jiné drogy)
 • konfliktní chování (konflikty se zákonem, vandalismus, záškoláctví, nadávky, urážky, provokace a bitky)
 • nezdravý životní styl (sebepoškozování, nezdravé hubnutí, nedostatečná hygiena…)
 • potíže s partnerskými vztahy (navazování a ukončování vztahů, komunikace s partnerem, předčasná sexuální zkušenost, bezpečný sex a antikoncepce, sexuální orientace)
 • potíže v rodině (komunikace a vztahy se členy rodiny, rodinné prostředí)
 • potíže ve škole (špatný prospěch, výběr školy a povolání, vztahy a komunikace s učiteli, nedokončené vzdělání, omezené možnosti přípravy do školy)
 • ztráta zaměstnání, nezaměstnanost
 • potíže s kamarády, v partě
 • pasivní trávení volného času (nuda, žádné koníčky a zájmy…)
 • zkušenost s rasismem (konflikty s okolím kvůli barvě pleti nebo jiné národnosti…)

 

Okruh osob

Kdo může do EZOPu - Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež přijít?

Okruh osob tvoří děti a mládež ve věku 6 - 26 let, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženy.
Jsou rozděleny do dvou věkových kategorií 6 - 11 let („mladšáci“) a 12 - 26 let („staršáci“) z důvodu odlišných potřeb. Každá skupina má vlastní nabídku jednotlivých aktivit. V případě přechodu z klubu „mladších“ do klubu „starších“ se bere ohled na schopnosti klienta přijmout tuto změnu, nejdéle však musí přejít do věku 13 let.
Každá skupina má vlastní nabídku jednotlivých aktivit.

Služba není poskytována dětem a mládeži, které:

 •  nemluví a nerozumí česky (službu poskytujeme pouze v českém jazyce)
 • nejsou schopni komunikovat s pracovníky z důvodu svého postižení nebo specifického způsobu komunikace (např. znaková řeč)
 • nejsou schopni domluvit se s pracovníky na průběhu poskytování služby (nechtějí respektovat pravidla služby - rozhovory s pracovníky týkající se NŽS a vedení dokumentace)

 

Cíle služby

Cílem služby EZOP - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je podpora uživatele služby v době dětství a dospívání tak, aby:

 • měl informace o činnostech, které mohou ohrozit jeho zdraví (vliv návykových látek, sebepoškozování, nezdravé hubnutí)
 • se začlenil do vrstevnické skupiny a dokázal v ní fungovat
 • si dokázal vyplnit volný čas pro něj bezpečnou činností
 • zvládl přípravu na povolání a našel si práci
 • zvládl konflikty s blízkými osobami (rodiče, partner, sourozenec)
 • měl informace o činnostech, díky kterým se může dostat do konfliktu se společností (porušení zákona)

 

Zásady služby

 •  Zachovávání lidské důstojnosti - respekt k osobnosti člověka a jeho právům; uživatel služby není v nevýhodném postavení vůči zařízení a jeho pracovníkům
 • Rovnost - služba je všem  jednotlivcům z cílové skupiny poskytována stejně bez ohledu na rasu, pohlaví, sociální postavení, sexuální orientaci, náboženské vyznání či politické smýšlení 
 • Individuální přístup - pracovník respektuje potřeby, přání a rozhodnutí uživatele služby
 • Podpora aktivity a rozvoje samostatnosti uživatele služby
 • Anonymita a diskrétnost - uživatel služby má možnost zůstat v anonymitě (neříkat celé jméno a užívat přezdívku). Dokumentace obsahující osobní údaje je vedena se souhlasem uživatele a s právem do své dokumentace nahlížet. 
 • Nízkoprahovost = maximální dostupnost služby:

                      časová - provozní doba odpovídá potřebám uživatelů
                      prostorová - klub je v dosahu bydliště uživatelů, vybavení a celková úprava klubu koresponduje s jejich zájmy
                      psychologická - pro vstup do zařízení není podmínkou pravidelná docházka; uživatel si může vybrat, do jakých aktivit se chce zapojit
                      finanční - organizace se finančně podílí na jednotlivých aktivitách

 • bezplatnost - služba je poskytována zdarma (výjimku tvoří pobytové a jednorázové akce, na kterých se uživatel služby finančně podílí)

 

Kapacita služby

Celková kapacita služby je 105 uživatelů služby.
Maximální kapacita klubu v jednom okamžiku je 25 uživatelů služby.

Provozní doba od 1. října 2018

 

Nová provozní doba platná od 1. října 2018 do 31. prosince 2018.

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB EZOP

 

MLADŠÁCI

STARŠÁCI

PONDĚLÍ

13:00 - 15:00

15:30 - 17:30

ÚTERÝ

13:00 - 15:00

15:30 - 18:30

STŘEDA

13:00 - 15:00

15:30 - 17:30

ČTVRTEK

13:00 - 16:00

16:30 - 18:30

PÁTEK

--------------

--------------

 

Je možné si s pracovníky domluvit individuální schůzky

 

STREETWORK v ulicích NMnM

 

PONDĚLÍ

13:30 - 14:30

ÚTERÝ

--------------

STŘEDA

--------------

ČTVRTEK

14:30 - 15:30

PÁTEK

--------------