Drobečková navigace

Úvod > Centrum prevence CéPéčko > Základní informace o službě

Veřejný závazek

Co jsou programy primární prevence ?

Programy primární prevence jsou zaměřeny na pozitivní ovlivňování postojů a chování dětí, vytváření zdravého sebepojetí žáků, problematiku vztahů v kolektivu, prevenci šikany, prevenci užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování.

Při programech se klade důraz na rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností, schopnosti autonomního rozhodování, posilování sebevědomí a řešení problémů. Předpokladem efektivity programu je nalézt otevřený způsob komunikace s dětmi, hovořit s nimi o tom, co je zajímá.

Poslání preventivních aktivit

Posláním preventivních aktivit Centra prevence - CéPéčko je posilování a upevňování pozitivních postojů a motivace ke zdravému životnímu stylu (zdravé sebevědomí, sociální schopnosti a dovednosti, odpovědnost za své chování a jednání). Skrze zvyšování ochranných faktorů osobnosti, snižování rizikových faktorů, poskytováním informací a zkvalitňováním klimatu třídy působíme preventivně v oblasti rizikového chování. Pouze jedinec s rozvinutou osobností, s vírou v sám sebe a své schopnosti dokáže rozpoznat nebezpečí tohoto chování a bránit se mu.

Cíle preventivních programů

 • Minimalizovat riziko ohrožení zdraví žáků a studentů. Zdraví chápeme jako stav fyzické, psychické a duševní pohody.
 • Pozitivní ovlivňování postojů a chování žáků a studentů.
 • Zvyšování sociálních dovedností.
 • Posilování ochranných faktorů osobnosti, jakými jsou sebehodnocení, zvládání zátěže, sebeovládání, asertivita.
 • Zvyšování schopnosti autonomního rozhodování a řešení problémů.
 • Podpora třídního klimatu, pomoc při utváření pozitivních skupinových norem.
 • Předávání základních informací týkajících se sociálně patologických jevů.

Cílová skupina

 • Děti předškolního věku 5 - 7 let
 • Třídní kolektivy žáků 1. - 5. tříd základních škol
 • Třídní kolektivy žáků 6. - 9. tříd základních škol a víceletých gymnázií.
 • Třídní kolektivy studentů 1. - 2. ročníků středních škol a středních odborných učilišť.
 • Rodiče, učitelé, odborná veřejnost

Pro každou cílovou skupinu je vytvořena nabídka programů PP.

Lektoři mají právo odmítnout programy se skupinami dětí, se kterými by nedokázali efektivně komunikovat (neslyšící, nevidomí apod.).

Zásady služby

 • Zachování lidské důstojnosti
 • Princip rovnosti
 • Individuální a celostní přístup
 • Anonymita a diskrétnost
 • Poskytování pravdivých informací

Odborná východiska

Při realizaci programů se vychází z bio - psycho - sociálně - spirituálního přístupu (tj. z tzv. holistického přístupu, kdy prevence není zaměřena jen na biologickou či psychickou stránku člověka, ale i na sociální a spirituální) a z tzv. K-A-B modelu (základním východiskem je přesvědčení, že výsledné chování je ovlivňováno našimi znalostmi a postoji, zkratka vychází ze schématu znalosti (knowledge) - postoje (attitude) - chování (behaviour).

Dostupnost

Služba je dostupná každé mateřské, základní a střední škole na území okresu Žďár nad Sázavou či do vzdálenosti 50 km od Nového Města na Moravě. 

Programy jsou poskytovány v tyto dny: úterý, středa, čtvrtek a pátek v dopoledních hodinách.