Drobečková navigace

Úvod > O nás > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Portimo, o.p.s. má zájem o dobré vztahy se svými klienty, zaměstnanci, dobrovolníky, dárci, příznivci, partnery i dalšími osobami i právními subjekty.

Jednáme profesionálně, respektujeme jedinečnost každého vztahu a dbáme o to, aby byl založen na transparentních a věcných informacích a na vzájemné důvěře, která je základní podmínkou pro naše sociální služby a programy. Proto považujeme za samozřejmé chránit v potřebné míře osobní údaje, které jsou nám svěřeny.

Jsme připraveni poskytovat srozumitelné a přehledné informace o tom, které osobní údaje shromažďujeme a jak s nimi pracujeme, proč a jak tyto údaje využíváme a jak je chráníme před zneužitím.

Jde o údaje, které potřebujeme, abychom mohli naplňovat naše poslání a veřejný závazek, tedy poskytovat kvalitní sociální služby a programy klientům. Osobní údaje shromažďujeme také proto, abychom mohli o naší činnosti informovat potenciální klienty i veřejnost, rozvíjet dobrovolnictví, dárcovství a sponzoring, pečovat o vztahy s našimi příznivci, propagovat naši činnost, dostát svým smluvním závazkům, plnit povinnosti vyplývající ze zákona.

Pravidla pro naši práci s osobními údaji:

 • shromažďujeme je ty údaje, které opravdu potřebujeme, a jen po nezbytně nutnou dobu (např. doba trvání smlouvy, zákonná povinnost)
 • osobní údaje pokládáme za diskrétní informace a bezpečně je ukládáme
 • osobní údaje neposkytujeme třetím osobám, pokud se na tom s vámi nedohodneme nebo pokud nám to neukládá zákon, výjimku tvoří naši partneři a dodavatelé, kteří konkrétní osobní údaje potřebují pro to, aby s námi mohli spolupracovat (např. naši zaměstnanci i dobrovolníci se řídí směrnicí o ochraně osobních údajů a jsou vázáni mlčenlivostí
 • k osobním údajům mají přístup jen ti zaměstnanci a dobrovolníci, kteří je potřebují pro svou práci nebo provádějí interní kontrolu (uvnitř organizace tedy např. nesdílíme informace o klientech jedné služby s jinými službami, údaje o dárcích a příznivcích jsou dostupné pouze pracovníkům fundraisingu - PR - administrativy apod.)
 • v rámci propagace a publicity někdy pořizujeme a uveřejňujeme dokumentační fotografie a audiovizuální záznamy z našich aktivit pro veřejnost (např. v médiích, na našich webových stránkách, na sociálních sítích, v propagačních materiálech, ve výroční zprávě nebo při benefičních a podpůrných akcích pro veřejnost), a to z titulu „oprávněného zájmu“ organizace, kterým je šíření informací o sociálních službách a programech a jejich propagace, získávání podpory, finančních prostředků, dobrovolníků…
 • foto/audio/video dokumentaci z interních aktivit organizace, v níž jsou zachyceny osobní údaje (např. klientů nebo zaměstnanců), uveřejňujeme jen na základě individuálního souhlasu zobrazené osoby (u osob mladších 16 let vyžadujeme souhlas zákonného zástupce)
 • jména, emailové pracovní adresy a fotografie zaměstnanců, umístěné na webu Portimo v sekcích „pracovní týmy“, jsou uveřejněny v režimu „oprávněného zájmu“ organizace
 • pokud rozesíláme informace a pozvánky na akce, informujeme na nich vždy o tom, že akce bude dokumentována (fotografie, audiozáznam, videozáznam) za účelem publicity a propagace
 • pokud si někdo nepřeje dostávat od nás informace či pozvánky, může nám to dát vědět, a jeho přání respektujeme

Osobní údaje nejčastěji získáme, pokud:

 • nás kontaktujete jako zájemce o sociální službu, o zaměstnání, o informace, o účast na naší akci;
 • nás oslovíte jako někdo, kdo nabízí svou pomoc a podporu, např. jako dobrovolník, dárce, sponzor;
 • nám napíšete dopis či zprávu (písemně nebo elektronicky);
 • zareagujete aktivně na naše příspěvky na webu nebo sociálních sítích;
 • nám sami předáte své kontaktní informace např. při akcích pro veřejnost, které pořádáme.

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/67 (GDPR). Jedná se především o identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon), bankovní údaje (číslo účtu, kód banky), případně další údaje, které vyplývají z plnění smlouvy a jsou nezbytné pro poskytování služeb.

Portimo, o.p.s. neshromažďuje osobní údaje zvláštní kategorie (tzv. citlivé údaje), které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, či o sexuální orientaci. Výjimkou mohou být v individuálních případech informace o zdravotním stavu, pokud je potřebujeme s ohledem na kvalitní poskytování některých sociálních služeb, zejména Osobní asistence a Rané péče (tato data podléhají zvláštnímu režimu ochrany).

Osobní údaje uchováváme jako písemnosti (např. smlouvy o poskytování služeb, účetní doklady aj.) nebo v elektronické podobě. Písemnosti jsou uloženy v uzamčených prostorách (místnostech, skříních apod.), přístup k nim mají jen povolané osoby. Elektronické dokumenty jsou uloženy v počítačových složkách a databázích, jsou chráněny systémem přístupových údajů a antivirovým programem, jsou pravidelně zálohovány.

Webové stránky, Facebook

Portimo provozuje internetovou prezentaci na své doméně www.portimo.cz (dále jen „web“). Tento web může obsahovat aktivní odkazy na další internetové stránky nebo sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube apod.), které nejsou součástí webu Portimo.

Nepoužíváme žádné cookies, které by obsahovaly informace o identitě návštěvníků. Cookies využíváme pouze příležitostně k dočasnému uchování IP adres počítačů, které potřebujeme k zobrazení relevantních informací na našem webu. Portimo neshromažďuje prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje.

Vaše osobní údaje a práva

Každý „subjekt údajů“, tedy ten, jehož osobní data Portimo uchovává, má v té souvislosti svá práva:

 • Právo na přístup (právo na kopii dat, právo na informaci, jak jsou data využívána).
 • Právo na opravu (možnost požádat o aktualizaci či změnu informací).
 • Právo na přenositelnost údajů (právo požádat o poskytnutí osobních údajů ve strojově čitelném formátu, právo požádat o předání údajů třetí osobě).
 • Právo na výmaz (právo požádat o smazání údajů, např. pokud již nejsou nutné pro původní účel, pokud to není v rozporu např. se zákonnou povinností).
 • Právo na omezení zpracování (právo požádat, abychom přestali osobní údaje využívat).
 • Právo vznést námitku (právo vznést námitku proti zpracování, např. požádat o ukončení zasílání informací a pozvánek).

Jak svá práva můžete uplatnit?

Chcete-li uplatnit svá právě ve vztahu ke zpracování osobních údajů, obraťte se na nás osobně anebo písemně (Portimo, o.p.s., Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě). Pro ověření můžeme požadovat Váš průkaz totožnosti nebo úředně ověřený podpis. Na požadavek budeme reagovat co nejdříve, nejpozději však 30 dnů.

Pokud nebudete spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že Vaše údaje zpracováváme nekorektně či nezákonně, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace o Úřadu pro ochranu osobních údajů a jeho postupech pro podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz.

Změny zásad pro ochranu osobních údajů

Tato zásady můžeme kdykoli v budoucnu změnit, pokud to bude potřebné z důvodů zlepšování našich služeb, zvyšování ochrany vašich osobních údajů nebo splnění zákonných a jiných povinností.

Tyto zásady byly naposledy aktualizovány 6. 6. 2018.