image
image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Co děláme > Centrum prevence CéPéčko > Základní informace o službě

Základní informace o službě

Co jsou programy primární prevence ?

Programy primární prevence jsou zaměřeny na pozitivní ovlivňování postojů a chování dětí, vytváření zdravého sebepojetí žáků, problematiku vztahů v kolektivu, prevenci šikany, prevenci užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování.

Při programech je kladen důraz na rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností, schopnosti autonomního rozhodování, posilování sebevědomí a řešení problémů. Předpokladem efektivity programu je nalézt otevřený způsob komunikace s dětmi, hovořit s nimi o tom, co je zajímá.

Poslání preventivních aktivit

Posláním preventivních aktivit Centra prevence - CéPéčko je posilování a upevňování pozitivních postojů a motivace ke zdravému životnímu stylu (zdravé sebevědomí, sociální schopnosti a dovednosti, odpovědnost za své chování a jednání). Skrze zvyšování ochranných faktorů osobnosti, snižování rizikových faktorů, poskytováním informací a zkvalitňováním klimatu třídy působíme preventivně v oblasti rizikového chování. Pouze jedinec s rozvinutou osobností, s vírou sám v sebe a své schopnosti dokáže rozpoznat nebezpečí tohoto chování a bránit se mu.

Cíle preventivních programů

 • Minimalizovat riziko ohrožení zdraví žáků a studentů. Zdraví chápeme jako stav fyzické, psychické a duševní pohody.
 • Pozitivní ovlivňování postojů a chování žáků a studentů.
 • Zvyšování sociálních dovedností.
 • Posilování ochranných faktorů osobnosti, jakými jsou sebehodnocení, zvládání zátěže, sebeovládání, asertivita.
 • Zvyšování schopnosti autonomního rozhodování a řešení problémů.
 • Podpora třídního klimatu, pomoc při utváření pozitivních skupinových norem.
 • Předávání základních informací týkajících se sociálně patologických jevů.

Cílová skupina

 • Děti předškolního věku 3 - 7 let
 • Třídní kolektivy žáků 1. - 5. tříd základních škol
 • Třídní kolektivy žáků 6. - 9. tříd základních škol a víceletých gymnázií.
 • Třídní kolektivy studentů 1.  ročníků středních škol a středních odborných učilišť.
 • Rodiče, učitelé, odborná veřejnost

Pro každou cílovou skupinu je vytvořena nabídka programů PP.

Lektoři mají právo odmítnout programy se skupinami dětí, se kterými by nedokázali efektivně komunikovat (neslyšící, nevidomí apod.).

Zásady služby

 • Zachování lidské důstojnosti
 • Princip rovnosti
 • Individuální a celostní přístup
 • Anonymita a diskrétnost
 • Poskytování pravdivých informací

Odborná východiska

Při realizaci programů se vychází z bio - psycho - sociálně - spirituálního přístupu (tj. z tzv. holistického přístupu, kdy prevence není zaměřena jen na biologickou či psychickou stránku člověka, ale i na sociální a spirituální) a z tzv. K-A-B modelu (základním východiskem je přesvědčení, že výsledné chování je ovlivňováno našimi znalostmi a postoji, zkratka vychází ze schématu znalosti (knowledge) - postoje (attitude) - chování (behaviour).

Dostupnost

Služba je dostupná každé mateřské, základní a střední škole na území okresu Žďár nad Sázavou či do vzdálenosti 50 km od Nového Města na Moravě. 

Programy jsou poskytovány v tyto dny: pondělí, úterý, středa (další dny po domluvě) v dopoledních hodinách.

Formy práce s cílovou skupinou

 • Zážitková pedagogika
 • Brainstorming
 • Reflexe
 • Psychomotorický trénink
 • Rolové hry
 • Hry s pravidly
 • Dramatická výchova
 • Tvůrčí psaní
 • Techniky na posílení pozitivních vazeb v kolektivu
 • Techniky na nácvik sociálních dovedností

Všechny použité metody a techniky se opírají o otevřenou komunikaci mezi žáky, lektory a třídním učitelem. Velice důležitá je komunikace mezi učitelem a lektory. Programy primární prevence přímo reagují na potřeby jednotlivých škol. Kontaktní osobou ve škole je školní metodik prevence, jehož působení ve škole je nezbytnou součástí fungující prevence rizikového chování. Lektoři pracují se skupinou vždy ve dvojici. Tým vychází ze svých zkušeností z oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky, sociální práce, dramatické výchovy a humanitární práce. Za samozřejmost považujeme pravidelná metodická vedení naši činnosti, supervize a intervize našeho týmu a soustavné vzdělávání se v oboru formou seminářů, výcviků a workshopů.

Pojďte nahlédnout, jak to na programu primární prevence vypadá: