Drobečková navigace

Úvod > Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi > Veřejný závazek

Veřejný závazek

Poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, poskytované v terénu nebo ambulantně, pomáhají zmírnit nebo omezit negativní důsledky, ke kterým dochází při vývoji dětí z rodin nacházejících se v nepříznivé životní situaci. Podporují rodiny v jejich snaze o změnu této situace a zdravý vývoj dětí.

Nepříznivou životní  situací rozumíme zejména:

 • problémy s výchovou dítěte
 • obtíže týkající se vzdělávání dítěte
 • nepřiměřený denní režim dítěte
 • potíže s nastavením hranic
 • obtížná vzájemná spolupráce a komunikace mezi partnery, manželi, rodiči
 • problémy způsobené etnickou nebo kulturní rozdílností
 • nezaměstnanost, nedostatečný příjem či obtíže s hospodařením s penězi
 • nevyhovující návyky a stereotypy 
 • starosti vyplývající ze zdravotního stavu někoho z rodiny

Cíle služby

Hlavním cílem služby je zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí.

Dílčí cíle:

 • Prevence sociálního vyloučení
 • Prevence a včasné odhalení ohrožených dětí
 • Zvyšování sociálních a komunikačních dovedností
 • Rozvoj rodičovských kompetencí
 • Podpora rodiny k aktivnímu a samostatnému řešení obtíží
 • Pomoc při řešení konkrétních problémů (zprostředkování kontaktu s institucemi, nezaměstnanost, hygienické návyky, vzdělávání dětí aj.)
 • Spolupráce s dalšími subjekty, které nabízejí služby nebo mohou přispět k naplnění výše jmenovaných cílů

Okruh osob

Služba je určena rodinám s dětmi ve věku do 18 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, jež ohrožuje zdravý vývoj dětí a rodiče ji nedokážou či nemohou řešit sami, vlastními silami.

Službu neposkytujeme těm, kdo:

 • nepatří do cílové skupin
 • nemají zájem spolupracovat
 • převyšují maximální kapacitu služby
 • nemohou přiměřeně komunikovat (např. nemluví a nerozumí česky, jejich zdravotní stav vyžaduje specifické formy komunikace, které organizace nemůže zajistit)

Zásady služby

 • Zachovávání lidské důstojnosti - respektujeme osobnost člověka a jeho práva; uživatel služby není v nevýhodném postavení vůči těm, kdo službu poskytují
 • Rovnost - službu poskytujeme všem,  bez ohledu na rasu, pohlaví, sociální postavení, sexuální orientaci, náboženské vyznání či politické smýšlení
 • Individuální přístup - jednotlivé činnosti nabízíme na základě konkrétních potřeb, přání a rozhodnutí uživatele, a to po vzájemné dohodě
 • Anonymita - uživatelům služby zaručujeme anonymitu a diskrétnost
 • Dobrovolnost - službu poskytujeme na základě uživatelova zájmu a dobrovolnosti.
 • Bezplatnost - službu poskytujeme zdarma

Místo působení

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je realizována buď ambulantně (v kanceláři), nebo přímo v přirozeném prostředí uživatele služby (v domácnosti uživatele) na území Nového Města na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem.

Provozní doba

Nové Město na Moravě úterý 13-16, pátek 8-16
Bystřice nad Pernštejnem středa 8-16

Jak služba probíhá

 • Služba vychází z individuálních potřeb a přání rodiny.
 • Službu poskytuje sociální pracovník.
 • Služba je poskytována zdarma.
 • Doba trvání služby je stanovená dle vzájemné dohody, zpravidla na dobu určitou.
 • Termíny setkání jsou předem dohodnuty.
 • Dle potřeby může do rodiny docházet dobrovolník/nice.

Kapacita služby

Maximální kapacita služby z hlediska úvazku jednoho pracovníka na 0.5 je 5 rodin.