Drobečková navigace

Úvod > Centrum prevence CéPéčko > Nabídka

Nabídka / Ceník

Centrum prevence CéPéčko nabízí:

 • Programy všeobecné primární prevence
 • Programy selektivní prevence
 • Preventivní programy pro rodiče a učitele
 • Preventivní programy pro předškoláky
 • Adaptační kurzy

Programy všeobecné primární prevence:

 • Jedná se o dlouhodobý program primární prevence, který je založen na interaktivní práci s třídním kolektivem.
 • CéPéčko reaguje na požadavky jednotlivých škol ve spolupráci se školním metodikem prevence.
 • Témata programů pro základní školy vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a mohou být vhodným doplněním školních vzdělávacích programů.
 • Témata programů pro střední školy vycházejí z poznatků vývojové a sociální psychologie, respektují minulou zkušenost z práce lektorů na těchto školách a mohou být vhodným doplněním školních vzdělávacích programů.
 • V každé třídě proběhnou během školního roku dva programy vedené dvojicí lektorů. Třídní učitelé mají možnost výběru vhodného tématu z naší nabídky dle aktuálního třídního klimatu.
 • Vybrané téma realizujeme jako  tříhodinové setkání se třídním kolektivem.
 • Žádoucí je aktivní účast třídního učitele na programu.
 • Po programu zůstane v každé třídě tematický nebo informační materiál, který může být východiskem pro další práci se třídou.
 • Programy primární prevence jsou realizovány v prostorách škol a respektují jejich běžný provoz.
 • Nabízíme konzultace pro žáky a pedagogy po ukončení programu.
 • Výstupem z programu je zápis o realizaci programu.
 • Programy splňují kritéria certifikace v oblasti primární prevence.


Kompletní nabídku pro základní a střední školy naleznete v příloze.

Kdy programy probíhají:

pondělí 8:00 - 12:00
úterý 8:00 - 12:00
středa 8:00 - 12:00
čtvrtek 8:00 - 12:00
pátek 8:00 - 12:00

Program selektivní prevence:

 • Jedná se o program, který je určen třídnímu kolektivu, který je ve vyšší míře ohrožen rizikovým chováním, případně se rizikové chování v kolektivu již objevuje.
 • Program je určen pro žáky 4. - 6. tříd základních škol. Počet setkání je závislý na obtížnosti řešeného problému a na konkrétní situaci ve třídě. Standardně program zahrnuje 4 setkání. Délka jednoho setkání je 90 minut.
 • V rámci programu se nejčastěji řeší témata týkající se vztahových potíží mezi žáky, nepříznivé sociální klima, neschopnost spolupracovat, problematické vztahy mezi žáky a učiteli.
 • Zaměřuje se na diagnostiku potíží v třídním kolektivu a spolupráci při jejich řešení.
 • S třídním kolektivem pracuje vždy dvojice zkušených lektorů a je nutné aktivní zapojení třídního učitele. Setkání probíhají obvykle v prostorách školy.

Cíle selektivního programu:

 • diagnostikuje a řeší potíže v třídním kolektivu
 • zvyšuje pozitivní sociální klima v třídním kolektivu 
 • přispívá k rozvoji pozitivních vztahů mezi spolužáky
 • rozvíjí psychosociální dovednosti žáků (schopnost navazovat přátelské vztahy s vrstevníky, efektivně s nimi komunikovat a spolupracovat, schopnost být citlivý k pocitům či potřebám druhých atd.)
 • předchází výskytu šikany ve škole, případně přispívá k jejímu efektivnímu řešení
 • předchází rozvoji dalších forem rizikového chování
 • podporuje komunikaci mezi žáky a pedagogy
 • zvyšuje toleranci mezi žáky a posiluje soudržnosti skupiny

Adaptační kurz:

 • Je forma skupinové práce s třídním kolektivem, jejíž základní metodou je zážitková pedagogika.
 • Je výbornou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit nový kolektiv. Program slouží k tomu, aby se noví spolužáci vzájemně poznali mezi sebou i s jejich novými učiteli a získali lepší přehled o fungování třídy.
 • Je určen pro kolektivy žáků šestých tříd ZŠ a prvních ročníků SŠ.
 • S třídním kolektivem pracuje vždy trojice lektorů a je vhodné aktivní zapojení třídního učitele.
 • Probíhá standardně mimo prostředí školy jeden až dva dny.

Cíle adaptačního kurzu:

 • vzájemná spolupráce ve skupině a stmelení třídního kolektivu na základě společných intenzivních zážitků
 • odhalení schopností a dovedností jak jedince, tak i skupiny
 • nalézt své místo ve skupině
 • vzájemná spolupráce mezi učitelem a žáky
 • předcházení sociálně patologickým jevům - šikana, kriminalita, diskriminace, rasismus, …

Ceny programů a kurzu:

Cena programů primární prevence:

Programy jsou realizovány ve třech vyučovacích hodinách(3x 45 minut), za přítomnosti třídního učitele, který na PPP dále navazuje dle svých potřeb. Dle standardů MŠMT a metodik Kraje Vysočina je žádoucí vstupovat do třídního kolektivu 2x za školní rok. 

cena programu..................1500 Kč

 

Cena programu selektivní prevence:

Selektivní program = 8 vyučovacích hod. přímé práce se třídou (4 setkání po 2x 45 min.) + 2 hod. nepřímé práce (vypracování a vyhodnocení dotazníků, závěrečné zprávy)

cena programu …………………… 5000 Kč

 

Cena adaptačního kurzu:

Cena zahrnuje program od ranních hodin prvního dne do poledne druhého dne (na změně délky programu je možné se předem domluvit  s koordinátorem).

cena kurzu …………………… 11000 Kč

 

Cena programu pro předškoláky:

Program realizujeme ve dvouhodinové nebo tříhodinové variantě v prostorách MŠ. 

cena dvouhodinového programu (2x 45 min.) ................. 1000 Kč

cena tříhodinového programu (3x 45 min.) .................... 1500 Kč

 

Cena programu pro rodiče a učitele:

cena programu (2x 45 min.) .................. 1000 Kč

 

K programům i ke kurzu je účtováno cestovné 6 Kč/km z Nového Města na Moravě.

Dokumenty ke stažení

 

Distanční forma programů primární prevence rizikového chování

V době uzavření škol je nutné stále myslet na prevenci!

Program můžeme poskytnout prostřednictvím online videa na YouTube

 • Ve zdravém těle zdravý duch (I. stupeň ZŠ)  - Program primární prevence, který je zaměřený na zdravý životní styl dětí, smysluplné využití volného času, nastavení si denního řádu v době pobytu doma.
 • Kyberbezpečí I. (II. stupeň ZŠ) - Program primární prevence zaměřený na bezpečné používání internetu. Informace pro běžné zabezpečení hesel, komunikace s cizími lidmi v on-line prostoru, nácvik odmítání v rámci internetu.  
 • Kyberbezpečí II. - Ochraň svou identitu na internetu (II.stupeň ZŠ) - Program primární prevence, který je zaměřený na bezpečný internet a využívání aplikací v něm, bezpečné přihlašování do aplikací a ochrana účtů – Facebook, TikTok, Instagram.

Program může probíhat zcela on-line formou po přizvání do "výuky" od třídní paní učitelky/pana učitele na základě předešlé komunikace o tématu a potřebách třídy. 

V případě zájmu o kteroukoli formu prevence se na nás neváhejte obracet! Po dobu nouzového stavu jsou školám programy poskytovány bezplatně na základě podpory dobré spolupráce:-)

Tým CéPéčka, Portimo o.p.s.