image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Novinky > Sociální dávky pro rodiny

Sociální dávky pro rodinyOčekáváte narození potomka a nevíte, na co máte nárok? Jak se žádá o rodičovskou, nebo kdo má nárok na mateřskou? A co další dávky?

Dávky vyplácené v těhotenství, mateřství:

 • Peněžitá pomoc v mateřství – „mateřská“
 • Rodičovský příspěvek
 • Otcovská
 • Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

pregnant-g9048ece17_1920.jpg

Peněžitá pomoc v mateřství

 • Dávka, která se poskytuje 6-8 týdnů před porodem a následně také po porodu
 • Celková délka poskytování mateřské je 28 týdnů, u vícerčat pak 37 týdnů
 • Základní podmínkou pro získání dávky je, že osoba, která o dávku žádá, je nemocensky pojištěna. To znamená, že je/byla ve stanovené lhůtě, účastna nemocenského pojištění (alespoň 180 dní nebo 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na tuto dávku).
 • Tiskopis žádosti o dávku vydává ošetřující lékař gynekolog, který pojištěnka doplní a odevzdá svému zaměstnavateli, v případě, že je OSVČ, žádá u příslušné OSSZ
 • Na základě této žádosti o dávku zaměstnavatel zároveň poskytuje ženě mateřskou dovolenou dle zákoníku práce
 • O nároku na dávku a její výši rozhoduje příslušná OSSZ

Kdo NEMÁ nárok na peněžitou pomoc v mateřství:

 • Studentky
 • Nezaměstnaní v evidenci ÚP ČR
 • Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce nebo v zaměstnání malého rozsahu (příjem nižší než 10 000,- Kč)

Mohu při pobírání „mateřské“ pracovat?

 • Pracovat a zároveň pobírat peněžitou pomoc v mateřství lze v případě, že jde o jiné zaměstnání, než ze kterého se tato dávka vyplácí
 • U OSVČ není možné vykonávat osobně svou činnost při pobírání PPM

 

Rodičovský příspěvek

 • Po ukončení pobírání peněžité pomoci v mateřství nastupuje na řadu rodičovský příspěvek.
 • Žádost se podává na příslušném úřadu práce a ten ji také vyplácí.
 • Příspěvek lze vždy čerpat pouze na nejmladší dítě v rodině.
 • Během pobírání rodičovského příspěvku může rodič nastoupit do zaměstnání nebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.
 • Nárok na rodičovský příspěvek neovlivňuje to, zda rodič pracuje. Podstatné je, že musí rodič, který dávku pobírá, zajistit řádnou a celodenní péči o dítě.
 • Výše příspěvku, který je možno maximálně vyčerpat, je 300 000 Kč u jednoho dítěte, v případě narození dvojčat či vícerčat pak 450 000 Kč
 • Zvolená výše měsíčního příspěvku nemůže být vyšší, než byla měsíční výše PPM.
 • Dávku je možné pobírat až do vyčerpání celkové částky, nejdéle však do 4 let věku nejmladšího člena rodiny.
 • Měsíční výši je možné měnit tak, jak rodič potřebuje.
 • O změnu výše měsíční částky rodičovského příspěvku je možné požádat příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, avšak vždy jen jedenkrát za 3 měsíce.
 • Od července 2021 začala platit novela zákona o SSP, která umožňuje dočerpání rodičovského příspěvku při narození dalšího dítěte. Nově tedy platí, že rodič, kterému zanikl nárok na rodičovský příspěvek z důvodu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině, nebo z důvodu vzniku nároku na PPM na další nejmladší dítě v rodině, má nárok na jednorázovou výplatu částky, která nebyla vyčerpána z celkové částky rodičovského příspěvku na dítě, které přestalo být nejmladším dítětem v rodině. Podmínkou pro dočerpání je, aby alespoň jeden z rodičů byl výdělečně činný.

 

Kdo hradí pojištění rodičů?

Stát je plátcem pojistného:

 • za příjemce rodičovského příspěvku,
 • ženy na mateřské dovolené,
 • osoby na rodičovské dovolené,
 • osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství.

boy-gcbe36dd0d_1280.png

 

Nástup a ukončení rodičovské dovolené

Nástup na RD

 • Nutné písemně oznámit zaměstnavateli, od kdy nastupujete na rodičovskou dovolenou a na jak dlouho ji chcete čerpat. Pokud se v průběhu RD rozhodnete změnit termín nástupu (např. původně RD na 3 roky, nyní chci na 2 roky), je nutné toto oznámit s dostatečným předstihem zaměstnavateli, ten však nemá povinnost na toto přistoupit.
 • Pokud zaměstnankyně požádá o RD delší, jak do 3 let věku dítěte, není zaměstnavatel povinen jí vyhovět či jí držet pracovní místo.

Návrat do zaměstnání

 • Písemně oznámit s dostatečným předstihem zaměstnavateli termín nástupu do zaměstnání po RD.
 • Zaměstnavatel je povinen zařadit zaměstnankyni na původní pracovní místo dle pracovní smlouvy.
 • Zaměstnankyně může čerpat některé výhody (přestávky na kojení, práce přesčas pokud je dítě mladší 1 roku, pracovní cesta jen se souhlasem zaměstnankyně, pokud pečuje o děti do 8 let, možnost kratší pracovní doby či rozložení směn na základě žádosti zaměstnankyně pečující o dítě mladší 15 let).

 

Otcovská

 • Otcovská je dávka nemocenského pojištění, jejímž cílem je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní občany, kteří zůstávají krátce po porodu doma, aby pečovali o novorozené dítě a matku.
 • Má tedy přispět k posílení vazby mezi dítětem a jeho oběma rodiči v prvních týdnech života dítěte.
 • Základní podmínkou nároku na otcovskou je účast na nemocenském pojištění v době nástupu na tuto dávku, OSVČ musí být účasten na nemocenském pojištění alespoň po dobu 3 měsíců před nástupem na otcovskou
 • Další podmínkou je, že otec dítěte musí být zapsán v rodném listu dítěte.
 • Nástup na otcovskou v období 6 týdnů ode dne narození dítěte.
 • Od 1. 1. 2022 je možné nastoupit i později, pokud by narozené dítě bylo v uvedených 6 týdnech hospitalizováno ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky.
 • Od 1. 1. 2022 je doba poskytování dávky prodloužena na 2 týdny.
 • Výplatu dávky nelze přerušovat, nelze ji čerpat po jednotlivých dnech.

Kdo NEMÁ nárok na otcovskou:

 • Studenti
 • Nezaměstnaní v evidenci ÚP ČR
 • Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce nebo v zaměstnání malého rozsahu

Syn se narodil 1. 3. a mně skončil pracovní poměr 28. 2. Vznikne mi nárok na otcovskou?

 • Nárok v tomto případě nevzniká, protože v den nástupu na otcovskou nejste účasten nemocenského pojištění, tj. netrvá vám zaměstnání. Žádná ochranná lhůta není stanovena.

 

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

 • Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství je dávka poskytovaná ženám, které byly kvůli těhotenství či mateřství (do 9. měsíce po porodu) převedeny na jinou práci a v souvislosti s tímto převedením došlo k poklesu jejich mzdy.
 • Žádost o dávku na předepsaném tiskopisu, který ženě vystaví její ošetřující lékař gynekolog, podává zaměstnankyně u svého zaměstnavatele (ten ji následně předá příslušné OSSZ).

 

Další dávky, které ÚP vyplácí v souvislosti s rodičovstvím

 • Porodné
 • Přídavek na dítě
 • Příspěvek na bydlení
 • Náhradní výživné

 

Porodné

 • jednorázová dávka
 • dávka podmíněná příjmy domácnosti
 • nárok má žena, která porodila první nebo druhé živě narozené dítě. Pokud matka zemřela, může splnit nárok na tuto dávku i otec dítěte
 • náleží v rodině maximálně dvakrát, a to buď na první nebo druhé živě narozené dítě
 • je stanoveno pevnou částkou a činí 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě

Přídavek na dítě

 • jde o dávku určenou rodinám s nezaopatřenými dětmi
 • jejím cílem je pomoci rodinám, které prokazatelně potřebují pokrýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí
 • nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný (čistý) příjem v rodině je nižší než 3,4násobek životního minima rodiny
 • vyplácí ÚP ČR rodiči nebo osobě, která má dítě v přímém zaopatření, v případě zletilého nezaopatřeného dítěte náleží přídavek tomuto dítěti

Příspěvek na bydlení

 • jedná se o dávku, kterou stát přispívá na náklady na bydlení rodinám i jednotlivcům
 • osoba má nárok, pokud jí nestačí na pokrytí nákladů souvisejících s bydlením 30 % (v Praze 35 %) jejích příjmů
 • nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu

Náhradní výživné

 • jedná se o sociální dávku poskytovanou nezaopatřenému dítěti, kterému není povinnou osobou hrazeno stanovené výživné nebo je hrazeno částečně
 • podmínkou nároku na tuto dávku je probíhající exekuční řízení
 • maximální výše náhradního výživného je však 3 000 Kč měsíčně po 2 roky
 • žádost o dávku se podává na ÚP a tento jí také vyplácí

 

Nejčastější otázky a odpovědi

V průběhu rodičovské dovolené mi skončila pracovní smlouva, jak mi bude počítáno PPM při dalším dítěti?

Pokud Vám byla ukončena smlouva, nemáte již při dalším těhotenství nárok na PPM, můžete však rovnou pobírat rodičovský příspěvek.

Po rodičovské jsem znovu otěhotněla a dostala výpověď pro nadbytečnost, dá se proti tomu bránit?

Pokud dostanete výpověď pro nadbytečnost, musí zaměstnavatel dokázat, že tato nadbytečnost skutečně existuje tzn. že zaměstnavatel musí rozhodnout o organizační změně a následně ji provést a mezi Vaší nadbytečností a organizační změnou musí být přímá souvislost. Pokud toto zaměstnavatel neprokáže, výpověď je neplatná.

Dostala jsem výpověď, ale v průběhu výpovědní doby jsem otěhotněla. Přeruší se těhotenstvím výpovědní doba?

Ano, výpovědní doba se po dobu těhotenství, mateřství a rodičovské dovolené zastaví. Pokud byste mezi mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou čerpala dovolenou, výpovědní doba by opět běžela a s nástupem na rodičovskou by se opět pozastavila.

Podala jsem výpověď/podepsala dohodu o rozvázání pracovního poměru a poté jsem otěhotněla, zastaví se výpovědní doba?

Ne, v tomto případě běží výpovědní doba stále a dojde k ukončení pracovního poměru.

Jsem zaměstnaná ve svém prvním zaměstnání, jsem ve zkušební době, otěhotněla jsem a můj ošetřující lékař mi doporučil nástup na pracovní neschopnost. Mohu být ve zkušební době v pracovní neschopnosti? Mohu dostat výpověď ve zkušební době? Jaké jsou podmínky nároku na PPM?

Pokud rozhodne lékař, může být v pracovní neschopnost i ve zkušební době. Zaměstnavatel může skončit pracovní poměr ve zkušební době bez udání důvodu, a to i v pracovní neschopnosti – nikoliv však v prvních 14 dnech, to znamená, že i jako těhotná můžete dostat výpověď. Nárok na PPM vzniká pouze za splnění dvou daných podmínek. Žadatel o PPM musí být v době nástupu na dávku nemocensky pojištěn (tj. z příjmu ze zaměstnání je odváděno pojistné na sociální zabezpečení), nebo musí trvat ochranná lhůta ze skončeného nemocenského pojištění. K tomu musí splňovat druhou, specifickou podmínku – být nemocensky pojištěn minimálně 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na tuto dávku (to je zhruba 9 měsíců nemocenského pojištění v rozložení dvou let). Tato podmínka nemusí být splněna jen u jednoho zaměstnavatele. V období dvou let lze sčítat dny z různých pojištění (zaměstnání).

V současné době jsem na rodičovské dovolené, syn dovrší věku tří let v listopadu. Pracovní smlouvu mám na dobu neurčitou, rodičovskou dovolenou u zaměstnavatele mám hlášenou do tří let věku dítěte. Na duben příštího roku očekávám narození druhého dítěte. Jaké mám možnosti po ukončení rodičovské dovolené, než nastoupím na mateřskou dovolenou? Pokud bych po ukončení rodičovské dovolené nastoupila na neschopenku, bude toto mít pak negativní vliv na výši mateřské?

Těhotná matka, vracející se z rodičovské dovolené a nastupující po krátké době opět na mateřskou dovolenou má v mezidobí tato řešení:

* nastoupit do zaměstnání na dobu do nástupu na další mateřskou dovolenou

* požádat zaměstnavatele o neplacené pracovní volno, zaměstnavatel ale není povinen žádosti vyhovět

* je-li pro to zdravotní důvod a ošetřující lékař tak rozhodne, nastoupit dočasnou pracovní neschopnost.

Případná nemoc a pobírání nemocenské nebude mít vliv na výši peněžité podpory v mateřství.

Jsem na mateřské dovolené, po ukončení mateřské dovolené budu čerpat dovolenou ze zaměstnání a poté bych se chtěla vrátit zpět do zaměstnání, nenastupovala bych u zaměstnavatele na rodičovskou dovolenou. Mojí ošetřující lékařkou mi bylo sděleno, že toto není možné, že bych pak neměla nárok na výplatu rodičovského příspěvku.

Toto tvrzení není pravdivé, protože rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená jsou na sobě nezávislé a rodič může čerpat rodičovský příspěvek, aniž by čerpal rodičovskou dovolenou. Výše výdělku není v tomto případě limitována, jedinou podmínkou je, že dítě mladší 2 let nenavštěvuje jesle nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu více než 92 hodin v kalendářním měsíci.

 

Zajímavé odkazy: