Drobečková navigace

Úvod > Osobní asistence > Veřejný závazek

Veřejný závazek

Poslání

Posláním osobní asistence je terénní služba poskytovaná lidem, kteří mají sníženou nebo zcela omezenou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.  Služba je poskytována v domácnosti uživatele. Jedná se o komplex služeb dle individuálního požadavku uživatele, které zahrnují zejména pomoc při péči o vlastní osobu, pomoc při zajištění chodu domácnosti, pomoc při zajištění stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.   

Cíl

Cílem osobní asistence je klient, který: 
- zůstává ve svém domácím prostředí
- má možnost zachovávat v maximální možné míře svoje schopnosti, dovednosti a zvyklosti
- udržuje a uplatňuje sociální vztahy a kontakty se společenským prostředím a má vytvořeny podmínky pro seberealizaci
- s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost uplatňuje vlastní vůli (rozhodování, aktivní spoluúčast při přijímání jednotlivých úkonů osobní asistence, využívání zachovaných tělesných a duševních schopností apod.). 

Zásady služby

 • Zachovávání lidské důstojnosti
 • Dodržování práv uživatelů
 • Služba působí aktivně
 • Služba posiluje sociální začleňování osob
 • Dostupnost - služba je poskytována v domácnosti uživatele
 • Rovný přístup - služby jsou poskytovány osobám bez ohledu na rasu, náboženské vyznání, politické přesvědčení, národnost (v souladu s Listinou základních práv a svobod)
 • Bezpečnost a odbornost - při poskytování služby jsou dodržovány postupy bezpečnosti práce a služby jsou poskytovány kvalifikovanými zaměstnanci v souladu se zákonem o sociálních službách a jejich dalším vzděláváním
 • Respektování individuality a projevů vůle uživatele - předpokladem této zásady je dohoda mezi poskytovatelem a uživatelem o rozsahu poskytované péče
 • Kvalita sociálních služeb  - předpokladem k naplňování kvality sociálních služeb je dodržování standardů kvality sociálních služeb organizace

Okruh osob

Okruhem osob, pro které je sociální služba osobní asistence určena (cílová skupina), jsou dospělí lidí se sníženou nebo zcela omezenou soběstačností. Jedná se o osoby s tělesným postižením, seniory, osoby s chronickým onemocněním a osoby s jiným zdravotním postižením.

Služba osobní asistence není určena pro:

 • osoby s akutním infekčním onemocněním
 • osoby s onemocněním, vyžadujícím specifické znalosti a dovednosti osobního asistenta, které nemůže organizace zajistit
 • osoby s nepřizpůsobivým nebo agresivním chováním (např. z důvodu závislosti na alkoholu nebo jiných návykových látek)
 • osoby, které nepřistoupí na podmínky smlouvy o poskytování služby osobní asistence

Kapacita služby

Služba je poskytována maximálně třem uživatelům, v maximální časové dotaci 940 hodin měsíčně.

Provozní doba

Služba je poskytována dle potřeby uživatele; její časový rozsah je stanoven s ohledem na kapacitu služby.